ตารางแพทย์ออกตรวจออร์โธปิดิกส์ (กระดูก)

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ 

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.รศ.นพ.สมภพ ภู่พิทยา
  พ.อ.นพ.ดนัย หีบท่าไม้  
  พ.อ.นพ.อารัญ สวัสดิพงษ์ (ฝั่งเข็ม)  
  พ.อ.รศ.นพ.องอาจ พฤทธิภาส  
     
วันอังคาร พ.อ.ผศ.นพ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
  พ.ท.นพ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล  
  พ.อ.ผศ.นพ.ณัฏฐา กุลกามธร  
  พ.อ.รศ.นพ.สมภพ ภู่พิทยา  
  พ.ท.นพ.กรกฏ ชรากร  
  พ.ท.นพ.สารเดช เขื่องศิริกุล  
  พ.ท.นพ.ญาณินท์ ปลื้มอารมย์  
   
วันพุธ พ.ท.นพ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
  พล.ท.ผศ.นพ.คเชนทร์ นำศิริกุล  
  พ.อ.นพ.อารัญ สวัสดิพงษ์  
  พ.อ.นพ.ภูวดล วีรพันธ  
พ.ท.นพ.ญาณินท์ ปลื้มอารมย์  
   
วันพฤหัสบดี พ.อ.รศ.นพ.สมภพ ภู่พิทยา
  พ.อ.นพ.วันชัย นคเรศไอศูรย์  
  พ.อ.(พ).ผศ.สัญญา ประชาพร  
  พ.ท.นพ.ญาณินท์ ปลื้มอารมย์  
  พ.ต.สิทธิโชค วัชรมาสบงกช  
  พ.ต.ธีรภัทร ธุถาวร  
  พล.ท.ผศ.นพ.คเชนทร์ นำศิริกุล  
  ร.อ.นพ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์  
   
วันศุกร์ พล.ท.ผศ.นพ.คเชนทร์ นำศิริกุล
  พ.อ.(พ)พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์  
  พ.อ.นพ.อารัญสวัส ดิพงษ์  
  พ.ต.ชัยศิริ ชัยชาญกุล  
  พ.ท.นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร  
  พ.ท.นพ.พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ  
   
วันเสาร์ พ.อ.รศ.นพ.ทิพชาติ บุญยรัตพันธุ์
    พ.ท.นพ.ปวิณ คชเสนี
     พ.อ.(พ).นพ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ
    พ.ท.นพ.อรรครัฐ โกสิยตระกูล
    พ.อ.นพ.วันชัย นคเรศไอศูรย์
    พ.อ.นพ.อารัญ สวัสดิพงษ์
    พ.ท.นพ.พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ
    พ.อ.นพ.ดนัย หีบท่าไม้
     
วันอาทิตย์ -