ตารางแพทย์ออกตรวจออร์โธปิดิกส์ (กระดูก)

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ 

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พล.ท.คเชนทร์ นำศิริกุล
  พ.อ.สมภพ ภู่พิทยา  
  พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้  
  พ.อ.อารัญ สวัสดิพงษ์ (ฝั่งเข็ม)  
  พ.อ.องอาจ พฤทธิภาส  
     
วันอังคาร พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
  พ.อ.ณัฏฐา กุลกามธร  
  พ.อ.สมภพ ภู่พิทยา  
  พ.ท.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล  
  พ.ท.กรกฏ ชรากร  
  พ.ท.สารเดช เขื่องศิริกุล  
  พ.ท.ญาณินท์ ปลื้มอารมย์  
  พ.ท.ภูริพันธ์ จิรางกูร  
   
วันพุธ พล.ท.คเชนทร์ นำศิริกุล
  พ.อ.ภูวดล วีรพันธ  
  พ.อ.อารัญ สวัสดิพงษ์  
  พ.ท.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล  
พ.ท.ญาณินท์ ปลื้มอารมย์  
  พ.ท.ภูริพันธ์ จิรางกูร  
   
วันพฤหัสบดี พล.ท.คเชนทร์ นำศิริกุล
  พ.อ.สมภพ ภู่พิทยา  
  พ.อ.วันชัย นคเรศไอศูรย์  
  พ.อ.สัญญา ประชาพร  
  พ.ท.ญาณินท์ ปลื้มอารมย์  
  พ.ต.สิทธิโชค วัชรมาสบงกช  
  พ.ต.ธีรภัทร ธุถาวร  
  ร.อ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์  
   
วันศุกร์ พล.ท.คเชนทร์ นำศิริกุล
  พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์  
  พ.อ.อารัญสวัส ดิพงษ์  
  พ.ท.ภูริพันธ์ จิรางกูร  
  พ.ต.ชัยศิริ ชัยชาญกุล  
  ร.ท.พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ  
   
วันเสาร์ พ.อ.ทิพชาติ บุญยรัตพันธุ์
    พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้
    พ.อ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ
    พ.อ.วันชัย นคเรศไอศูรย์
    พ.อ.อารัญ สวัสดิพงษ์
    พ.ท.ปวิณ คชเสนี
    พ.ท.อรรครัฐ โกสิยตระกูล
    ร.ท.พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ
     
วันอาทิตย์ -