ตารางแพทย์ออกตรวจจักษุแพทย์

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น  6

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.(พ)หญิงอรวสี จตุทอง
  พ.อ.หญิง ฐิติพร รัตนพจนารถ  
  ร.อ.หญิง พัชราพร จันทรปรรณิก  
   
วันอังคาร พล.ท.ชวลิต สนธิสมบัติ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
  พล.ท.วัลลภ เอี่ยมสมบุญ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)  
  พ.ท.วรพจน์ ศรีมานันท์  
  ร.อ.หญิง พัชราพร จันทรปรรณิก  
  ร.อ.หญิง พิชญา เชื้อพานิช์  
   
วันพุธ พล.ต. ศุภชัย วงษ์พิเชษฐ์ชัย
  พ.อ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ  
  พ.อ.หญิงขวัญฤทัย ธนกิติธรรม  
   
วันพฤหัสบดี พ.อ.หญิงคณัสปนา กล้าณรงค์ราญ
  พ.อ.หญิง รวีวรรณ ชุนถนอม  
  พ.ท.ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี  
   
วันศุกร์ พล.ต.ธาดา ธันยปาลิต
  พ.ท.คีตธัช วงศ์กุลศิริ  
  พ.ท.หญิงปานหทัย ใยศิริ  
   
วันเสาร์ พล.ท.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1)
    พล.ต.มานะพล เล็กสกุล
    พ.อ.หญิงวิวรรณ ศันสนยุท
    พ.ท.หญิงอิศราพร ตรีสิทธิ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,4,5)
   
วันอาทิตย์ -