ตารางแพทย์ออกตรวจกุมารเวชกรรม

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารพัชรฯ ชั้น 1 

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.หญิงปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์
  พ.ท.หญิงสุพิชญา จึงจิตรักษ์  
  ร.ท.หญิงวรลักษณ์ ภัทรากิจนิรันดร์  
     
วันอังคาร พ.อ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
  พล.ต.ไพรัช ไชยะกุล  
  พ.ต.อภิชาต โพธิอะ  
  พ.ต.หญิงยิหวา สุขสวัสดิ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)  
  พ.ต.ทิม เพชรทอง   
  ร.อ.หญิงเขมิกา เขมะกนก สุดนาวา (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)  
   
วันพุธ พล.ท.มหัทธนา กมลศิลป์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่2,4)
  พ.อ.หญิงปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์  
  พ.ท.หญิงนวพร นำเบญจพล  
  น.ต.หญิงฐิติวรรณ สิมะเสถียร  
   
วันพฤหัสบดี พ.ท.หญิงสนิตา ศิริธางกุล
  พ.ท.หญิงชาลินี มนต์เสรีนุสรณ  
  พ.ท.หญิงนวพร นำเบญจพล (ออกเฉพาะกิจ)  
  พ.ท.อนันดร วงศ์ธีระสุต  
   
วันศุกร์ พ.อ.(พ)รชต ลำกูล
  พ.ต.หญิงรสินทรา ศิริวัฒน์  
  พ.อ.ชาญชัย ไตรวารี  
  พ.ท.หญิง.โสรยา ชัชวาลานนท์  
     
วันเสาร์ พ.อ.(พ)รชต ลำกูล
    พ.อ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
    พ.อ.บุญชัย บุญวัฒน์
    นพ.กษิติ เที่ยงธรรม (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,2, 3 ,5)
    พ.ท.หญิง.โสรยา ชัชวาลานนท์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
    พ.อ.หญิงปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
     
วันอาทิตย์ -