ตารางแพทย์ออกตรวจทันตกรรม

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พล.ต.สุรเดช วรดิถี ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน)
  พล.ต.มารวย ส่งทานินทร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)  
  พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์ ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)  
  พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ทันตกรรมทั่วไป  
  พ.อ.หญิง กำแหง พัฒนอริยางกูล จันทร์ที่ 2 และ 4 ของสัปดาห์ รักษาโรคเหงือก/ปริทันต์  
  พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล จันทร์ที่ 1, 3 และ 5 ของสัปดาห์ เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)   
  ร.อ.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์ จันทร์ที่ 1, 3 และ 5 ของสัปดาห์ รักษาโรคเหงือก/ปริทันต์   
  ร.อ.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ทันตกรรมทั่วไป   
     
วันอังคาร พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ทันตกรรมทั่วไป
  พ.ท.วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  ร.อ.หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ เกตุศรี ทันตกรรมทั่วไป   
     
วันพุธ พล.ต.สุรเดช วรดิถี ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน)
  พล.ต.มารวย ส่งทานินทร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)   
  พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ทันตกรรมทั่วไป  
  พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)  
  ร.ท.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว ทันตกรรมทั่วไป  
  ร.อ.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ทันตกรรมทั่วไป   
  น.ส. อนิษร เต็มอุดม   
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์ ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)
  พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ทันตกรรมทั่วไป  
  พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)  
  ร.อ.หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)   
  ร.ท.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ทันตกรรมทั่วไป    
  ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ เกตุศรี ทันตกรรมทั่วไป  
     
วันศุกร์ พล.ต.สุรเดช วรดิถี ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน)
  พล.ต.มารวย ส่งทานินทร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)  
  พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ทันตกรรมทั่วไป  
  ร.ท.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว ทันตกรรมทั่วไป  
  ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ เกตุศรี ทันตกรรมทั่วไป   
  น.ส. อนิษร เต็มอุดม ทันตกรรมทั่วไป   
   
วันเสาร์ -
     
วันอาทิตย์ -