คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1228677
Today : 000108
Total : 246895
Untitled Document

วันเสาร์ แผนกเวชระเบียนและสถิติ เปิดทำการ 06.30 น.

ข้อปฏิบัติ
กรณีมีบัตรนัด
กรุณาขึ้นสิทธิ์ และออกสิทธิ์ ทุกสิทธิ์การรักษา ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 ก่อนทุกครั้ง
กรณีไม่ได้นัด
กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษนอกเวลา
กรณีตรวจสุขภาพและขอใบรับรองแพทย์
เพื่อนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ กรุณาใช้บริการโรงพยาบาลฯในเวลาราชการ เพื่อ
ความสะดวกขอท่านกรุณาติดต่อก่อนเวลาคลินิกปิดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
สิทธิ 30 บาท และสิทธิประกันสังคม ไม่สามารถใช่สิทธิได้ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ค่าบริการ
ค่าบริการพิเศษ 300 - 500 บาท ไม่รวมค่าหัตถการ / ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่ายาและเวชภวัณฑ์ใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ ยกเว้น ค่าบริการพิเศษ-ค่าหุตถการพิเศษ