คลินิกพิเศษนอกเวลา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เปิดให้บริการพิเศษนอกเวลาราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
คลินิกพิเศษนอกเวลา ทั้นตกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เฉพาะคลินิกสูตินรีแพทย์, กุมารแพทย์ ณ อาคารพัชรกิติยาภา
และคลินิกฝังเข็ม ตึก8ชั้น ชั้น8

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00น. - 20.30น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00น. - 12.30น.
วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ คลินิกนอกเวลา ทันตกรรม เวลา 16.00น. - 20.30น.
วันเสาร์ แผนกเวชระเบียนและสถิติ เปิดทำการ 06.30 น.

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางแพทย์ออกตรวจอายุรกรรม

เวลาแพทย์ออกตรวจ
วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1

 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
อายุรกรรมทั่วไป พล.ต. ดุสิต จันทยานนท์ พล.ต. ดุสิต จันทยานนท์ พล.ต. ดุสิต จันทยานนท์ พล.ต. ประทิน นาคชื่น พล.ต. ดุสิต จันทยานนท์ พล.ต. ดุสิต จันทยานนท์ พล.ต. ดุสิต จันทยานนท์
  พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ  พล.ต. ประทิน นาคชื่น   พ.อ. วันชาติ นำประเสริฐชัย พญ. รุ่งทิวา พิสุทธิ์ปัญญา พ.อ. วันชาติ นำประเสริฐชัย  พ.อ. ธิติชัย เกาะสมบัติ
  พญ. รุ่งทิวา พิสุทธิ์ปัญญา พ.อ. คทาวุฒิ ดีปรีชา   ร.อ.หญิง จรรยารักษ์ พลอยสุภา   พ.อ. ธิติชัย เกาะสมบัติ  
    พ.อ. วันชาติ นำประเสริฐชัย       ร.อ.หญิง จรรยารักษ์ พลอยสุภา  
    ร.อ.หญิง จรรยารักษ์ พลอยสุภา          
               
โรคเวชพันธุกรรม     พ.อ. กิตติ บูรณวุฒิ   พ.อ. กิตติ บูรณวุฒิ    
               
               
โรคโลหิตวิทยา    พ.ท. กานดิษฐ์ ประยงค์รัตน์    ร.อ.หญิง ชนกานต์ วิภูสมิทธ์    พล.ต. อภิชัย ลีละสิริ  
               
               
ระบบทางเดินอาหาร พ.ท.หญิง ณัชพร นพเคราะห์  - พล.ต. วัฒนายุทธ สรรพานิช
(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
พ.ท. ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา พ.ท. อณุชิฎฬ์ สุขสมัย พ.ท.หญิง ณัชพร นพเคราะห์  พ.ท. อณุชิฎฬ์ สุขสมัย
(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5) 
               
               
โรคติดเชื้อ พ.ท. วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ พ.ต. ชัชวาล อึ้งธรรมคุณ พ.ต. วงพงศ์ นาสมทรง พ.ท. วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ  -  - พ.ต. ชัชวาล อึ้งธรรมคุณ
        พ.ต. วงพงศ์ นาสมทรง      
               
โรคปอด  พ.ต.หญิง ดุจรัตน์ สมบูรณ์วิบูลย์  -  พ.ต. วิทยา ทองเทพารักษ์ 
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่1,3,5)
 -  - พ.อ.(พ) ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่2,4)
 -
       นพ. พัฒนพล อร่ามอารีรักษ์

(ออกตรวจ สัปดาห์ที่2,4)

       
               
               
ต่อมไร้ท่อและเบาหวาน พล.ต. สมชาย พัฒนอางกุล พล.ต.หญิง อภัสนี บุญญาวรกุล พ.อ.ณัฐพล สถาวโรดม พ.ท. ปริญญา สมัครการไถ พล.ต. สมชาย พัฒนอางกุล พ.ท. ปริญญา สมัครการไถ พล.ต. สมชาย พัฒนอางกุล
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่2,4)
   - พ.ท.หญิง มนาภรณ์ ปายะนันทน์  พด.ท. ชนปิติ สิริวรรณ  -      
               
โรตไต  -  พ.อ.(พ) ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน พล.อ. ถนอม สุภาพร  พ.อ. บัญชา สถิระพจน์ -  พล.อ. ถนอม สุภาพร  พ.ท. ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ
       พ.ท. ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ  ร.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ศิริรวัฒนสิทธิ์    พ.ท.หญิง นฤตยา วโรทัย
(ออกตรวจสัปดาห์ที่1)
 
            ร.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ศิริรวัฒนสิทธิ์  
               
โรคข้อ พล.ต.หญิง ไพจิตต์ อัศวธนบดี -  - พ.ท. รัตนะพล ภัคโชตานนท์ พ.อ.หญิง สุมาภา ชัยอำนวย
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่2,4)
 พ.อ.หญิง สุดาทิพ ศิริชนะ  
  พ.อ.หญิง สุดาทิพ ศิริชนะ            
               
วิตเวชและประสาทวิทยา ร.ท.หญิง ณภัสร์ มณีฉาย  พ.อ. ทองแดง อาฒยะพันธ์ ร.อ. วิชชากร ตรีสุคนธ์ - พ.อ.เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์ พ.อ. วรยศ บุญศิริ  พ.อ. วรยศ บุญศิริ
               
               
ประสาทวิทยา  พ.อ.หญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร  พล.ต. โยธิน ชินวลัญช์  พล.ต. โยธิน ชินวลัญช์  พล.ต.สามารถ นิธินันทน์  พ.อ.(พ) เจษฎา อุดมมงคล  พ.อ. ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์  -
     พ.อ. ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์  พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ  พ.อ. ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์    พ.อ.หญิง พาสิริ สิทธินามสุวรรณ  
               
โรคผิวหนัง  พ.ท. ศุภพัฒน์ เห่าธีรศิริ  พ.อ. จุลพรรธน์ อินทรศัพท์  พ.ท.หญิง ณัฐพร สัมปัตตะวานิช  พ.อ. จุลพรรธน์ อินทรศัพท์  -  พ.อ. จุลพรรธน์ อินทรศัพท์   พ.ท.หญิง ณัฐพร สัมปัตตะวานิช
               
               

ตารางแพทย์ออกตรวจจักษุกรรม

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ห้องตรวจจักษุ ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น  6

 
จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.(พ)หญิง อรวสี จตุทอง  
  พ.อ.หญิง ฐิติพร รัตนพจนารถ  
     
วันอังคาร พล.ท.วัลลภ เอี่ยมสมบุญ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)  
  พ.ท.วรพจน์ ศรีมานันท์    
  ร.อ.หญิง พิชญา เชื้อพานิช  
     
วันพุธ พล.ต. ศุภชัย วงษ์พิเชษฐ์ชัย  
  พ.อ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ  
  พ.อ.หญิงขวัญฤทัย ธนกิติธรรม  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.หญิงคณัสปนา กล้าณรงค์ราญ  
  พ.อ.หญิง รวีวรรณ ชุนถนอม  
  พ.ท.ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี  
     
วันศุกร์ พ.ท. คีตธัช วงศ์กุลศิริ  
  พ.ท.หญิง อิศราพร ตรีสิทธิ์  
     
วันเสาร์   พล.ท. พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1)
    พล.ต. มานะพล เล็กสกุล
    พ.อ.หญิง วิวรรณ ศันสนยุท
    พ.ท.หญิง อิศราพร ตรีสิทธิ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,4,5)
     
     
วันอาทิตย์   -
     

ตารางแพทย์ออกตรวจโรคหัวใจ

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์
  พ.อ. ยศวีร์ วงศ์เจริญ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)   
  พ.อ. กิจจา จำปาศรี (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)  
     
วันอังคาร
  พ.อ.(พ)นครินทร์ ศันสนยุทธ
 
  พ.อ.หญิงวราภรณ์ ติยานนท์  
     
วันพุธ พล.อ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ 
  พล.อ. ประสาท เหล่าถาวร
 
  พล.ท. โสภณ สงวนวงษ์
 
   ร.ต.หญิง หัสยา สาหร่ายทอง  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ. ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
  พ.อ.หญิง วีรพร ปิ่นพานิชการ  
     
วันศุกร์ พล.อ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
     
วันเสาร์ พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ตรวจ Exercise Stress Test
     
วันอาทิตย์ -
     

ตารางแพทย์ออกตรวจสูตินารีเวชกรรม

เวลาแพทย์ออกตรวจ
วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่  ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ตึกพัชระฯ ชั้น 1, 3

 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
สูตินรี  พล.ท. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ  พ.อ.หญิง ปองรักษ์ บุญญานุรักษ์  พ.อ. ศักดิ์ชัย พาณิชวงษ์  พ.อ.หญิง ปองรักษ์ บุญญานุรักษ์  พล.ต. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี  พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,3,5)
 
   พ.อ. ศักดิ์ชัย พาณิชวงษ์  พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย  พ.ท. ณัฐพงศ์ เสริมสุขเจริญชัย  พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย  ร.ท.หญิง สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์  พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1)
 
   พ.ต. วันฉัตร โกมล  พ.อ.หญิง สุทธิดา อินทรบุหรั่น  พ.ต. กฤติเดช ภู่กิตติวรางกูร  พ.ต.หญิง ปฐมาพร เหมือนพิทักษ์  ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรม
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,4)
 พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1,4)
 
   ร.ต.หญิง เสาวภาคย์ ชุณหสวัสดิกุล  ร.ต.หญิง สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์        พ.ต.หญิง ปฐมาพร เหมือนพิทักษ์
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,3,5)
 
             ร.ท.หญิง สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 4)
 
             ร.อ.หญิง สาริยา อธิเสรีรัตน์
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,4)
 
             ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรม
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1,3,5)
 
               
การส่องตรวจปากมดลูก    พ.อ.หญิง สุทธิดา อินทรบุหรั่น
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1,3,5)
         
     พ.อ.หญิง พนิดา จารุเวฬ
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,4)
         
               
อัลตราซาวด์  พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร  พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร  พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ  พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร  พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ  พล.ต. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี  
   พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ  พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ  ร.ต.หญิง เสาวภาคย์ ชุณหสวัสดิกุล  พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ  พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ    
               

ตารางแพทย์ออกตรวจทันตกรรม

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5

 
จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พล.ต. สุรเดช วรดิถี ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน)  
  พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)  
  พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล ออกตรวจจันทร์ที่ 1,3,5 ของสัปดาห์ เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)  
  พ.ท. วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  ร.อ.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์ ออกตรวจจันทร์ที่ 1,3,5 ของสัปดาห์ รักษาโรคเหงือก/ปริทันต์  
  ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ วิเชียรโชติ ทันตกรรมทั่วไป  
     
วันอังคาร พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์ ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)  
  พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ทันตกรรมทั่วไป   
  พ.อ.หญิง ดวงใจ จูบาง เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)  
  พ.อ. กำแหง พัฒนอริยางกูล ออกตรวจจันทร์ที่ 2,4 ของสัปดาห์ รักษาโรคเหงือก/ปริทันต์  
  พ.ท. วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.ต.หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  ร.อ.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์ ออกตรวจจันทร์ที่ 1,3 ของสัปดาห์ รักษาโรคเหงือก/ปริทันต์  
  ร.อ.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ทันตกรรมทั่วไป  
  ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม ทันตกรรมทั่วไป  
  ทพญ. วุฑฒิกา สถิตวิบูรณ์ ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน)  
     
วันพุธ พล.ต.สุรเดช วรดิถี ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน)  
  พล.ต.รังรักษ์ อิงอร่าม ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน) / พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พล.ต.มารวย ส่งทานินทร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) /พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)  
  พ.อ.หญิง ดวงใจ จูบาง เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)  
  พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ทันตกรรมทั่วไป  
  พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล ออกตรวจจันทร์ที่ 1,3,5 ของสัปดาห์ เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)  
  ร.อ.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ทันตกรรมทั่วไป  
  ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม ทันตกรรมทั่วไป  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์ ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)  
  พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ทันตกรรมทั่วไป  
  พ.อ.หญิง ดวงใจ จูบาง เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)  
  พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)  
  พ.ต..หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  ร.อ.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ทันตกรรมทั่วไป   
  ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ วิเชียรโชติ ทันตกรรมทั่วไป  
  ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม ทันตกรรมทั่วไป   
     
วันศุกร์ พล.ต.สุรเดช วรดิถี ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน)  
  พล.ต.มารวย ส่งทานินทร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)  
  พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)  
  พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ทันตกรรมทั่วไป  
  พ.อ.หญิง ดวงใจ จูบาง เอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)  
  ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ วิเชียรโชติ ทันตกรรมทั่วไป  
  ร.ท.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว ทันตกรรมทั่วไป  
  ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม ทันตกรรมทั่วไป   
     
วันเสาร์   -
     
วันอาทิตย์   -
     

ตารางแพทย์ออกตรวจกุมารเวชกรรม

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารพัชรฯ ชั้น 1 

 
จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.หญิง ปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์  
  พ.ท.หญิง สุพิชญา จึงจิตรักษ์  
  พ.ต.หญิง วิไลพร ชาญปรีชา  
  ร.ท.หญิง วรลักษณ์ ภัทรากิจนิรันดร์  
     
วันอังคาร พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์  
  พ.ต. ทิม เพชรทอง  
  พ.ต. อภิชาต โพธิอะ  
  พ.ต.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)  
     
วันพุธ พ.อ.หญิง ปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)  
  พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล
 
 
วันพฤหัสบดี พ.อ.หญิง ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1)  
  พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล (ออกเฉพาะกิจ)
 
  พ.ท.หญิง สนิตา ศิริธางกุล 
 
 พญ. มุกรวี อยู่เย็น (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,4)  
     
วันศุกร์ พ.อ.(พ) รชต ลำกูล
  พ.ท.หญิง.โสรยา ชัชวาลานนท์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)  
     
วันเสาร์   พ.อ.(พ)รชต ลำกูล
    พ.อ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
    พ.อ.บุญชัย บุญวัฒน์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
    พ.ท.หญิง.โสรยา ชัชวาลานนท์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
    พ.อ.หญิงปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
     
วันอาทิตย์   -
     

ตารางแพทย์ออกตรวจศัลยกรรม

เวลาแพทย์ออกตรวจ
วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่  ห้องตรวจศัลยกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 7

 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศัลยกรรมทั่วไป ร.ท. จิรัฐ ลีลาพัฒนดิษฐ์  -  พ.ท.หญิง วิจิตรา อาสาฬห์ประกิต  - -  พ.ท. เรวัต วาราชนนท์  -
               
               
ศัลยกรรมทรวงอก  พล.ต. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

(ออกตรวจ สัปดาห์ที่2,4)

 - -  -

 พล.ต. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

 -  -
           พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด    
               
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  พ.ท. วิทยา จิระอนันท์กุล  พ.ท. ศรายุทธ กาญจนธารายนตร์  พ.อ. ณัฐพงศ์ บิณษรี  พ.อ. สาธิต ศิริบุญฤทธิ์  พ.ต. ธนิสร พัฒนาสุวรรณ  พ.อ. สาธิต ศิริบุญฤทธิ์  -
               
               
ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก -  - - พ.อ. ชินกฤต บุญญอัศดร - -
         พ.ท. ธนาสิทธิ์ สายแก้ว      
         พ.ต.หญิง จรรยาวรรธน์ สร้างสมวงษ์      
         พ.ต.หญิง จิราพร แกสงแก้วสันติสุข      
               
ศัลยกรรมประสาทวิทยา - - พล.อ. นฤดล ประภาวัต - -  - -
       พ.อ. ธนกร เทียนศรี        
               

ตารางแพทย์ออกตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่   อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2
ทำเฉพาะ (EMG)

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ. ชนศักดิ์ หทัยอารีรักษ์
     
วันอังคาร -
     
วันพุธ พ.ต. เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
  พ.ต. ภัทร มีสุขสบาย  
     
วันพฤหัสบดี -
     
วันศุกร์ -
     
วันเสาร์ -
     
วันอาทิตย์ -
     

ตารางแพทย์ออกตรวจออร์โธปิดิกส์ (กระดูก)

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ 

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พล.ท. คเชนทร์ นำศิริกุล
  พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้  
 พ.อ. สมภพ ภู่พิทยา  
  พ.อ. องอาจ พฤทธิภาส  
  พ.อ. อารัญ สวัสดิพงษ์ (ฝั่งเข็ม)
 
  พ.ต. ศุภณัฐ ตันติวรวงศ์  
     
วันอังคาร พ.อ. ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
  พ.อ. สมภพ ภู่พิทยา
 
  พ.อ. ณัฏฐา กุลกามธร  
  พ.อ. สารเดช เขื่องศิริกุล
 
  พ.ท. กรกฏ ชรากร  
  พ.ท. ภูริพันธ์ จิรางกูร  
  พ.ท. ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์  
  พ.ท. ธีรภัทร ธุถาวร  
  พ.ท. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล  
   
วันพุธ พล.ท. คเชนทร์ นำศิริกุล
  พ.อ. อารัญ สวัสดิพงษ์
 
  พ.อ. ภูวดล วีรพันธุ์
 
  พ.ท. ญาณินท์ ปลื้มอารมย์
 
พ.ท. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
 
  พ.ท. ภูริพันธ์ จิรางกูร  
   
วันพฤหัสบดี พล.ท. คเชนทร์ นำศิริกุล
  พ.อ. วันชัย นคเรศไอศูรย์  
  พ.อ.(พ). สัญญา ประชาพร  
  พ.อ. สมภพ ภู่พิทยา    
  พ.ท. ญาณินท์ ปลื้มอารมย์  
  พ.ท. สิทธิโชค วัชรมาสบงกช
 
 พ.ต. ศุภณัฐ ตันติวรวงศ์  
  ร.อ. ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์  
   
วันศุกร์ พล.ท. คเชนทร์ นำศิริกุล
  พ.อ.(พ) พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์  
  พ.อ. อารัญ สวัสดิพงษ์ (ฝังเข็ม)  
  พ.ท. ชัยศิริ ชัยชาญกุล  
  นพ. ธฤต อิงครัตน์  
 
 
   
วันเสาร์ พ.อ.รศ.นพ.ทิพชาติ บุญยรัตพันธุ์
    พล.ต. วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ
    พ.อ. ดนัย หีบท่าไม้
    พ.อ. วันชัย นคเรศไอศูรย์
    พ.อ. อารัญ สวัสดิพงษ์
    พ.ท. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
    พ.ท. ปวิณ คชเสนี
    นพ. ธฤต อิงครัตน์
     
วันอาทิตย์ -
   

ตารางแพทย์ออกรังสีกรรม


เวลาแพทย์ออกตรวจ
วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 

 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
อัลตร้าซาวด์ (U/S) พ.ท.หญิง ฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์  พ.อ.หญิง อนงค์รัตน์ เกาะสมบัตร  พล.ท. นพพร เบี้ยวไข่มุข  พ.อ.หญิง อนงค์รัตน์ เกาะสมบัตร  พล.ท. นพพร เบี้ยวไข่มุข  พล.ท. นพพร เบี้ยวไข่มุข  พ.ท. อนิสงส์ ปิลกศิริ
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,4)
สถานที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น2
 พ.ท. เมธา อึ้งอภินันท์  พ.ท. สุธิพร คำพันธ์นิพ
(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3)
     พ.ต.หญิง จิตต์รณี หะวะนิช  พญ. นทีญาณ์ คูหิรัญ
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1)
 ร.ต.หญิง ภัสสร วรหาญ
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1,3,5)
   พ.ต. ชาติพัฒน์ คำขจร  พ.ต.หญิง ธมนชนก นิยมการ
(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4,5)
     ร.อ.หญิง นิรชา อัตนวานิช  ร.อ. พูนเพิ่ม สุจริตพงศ์
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,3,4,5)
 
   พล.ต. วารินทร์ ชวนเกริกกุล
 (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
       พญ. ตุลดา วิริรยะนุเคราะห์    
               
เวชศาสตร์นิวเคลียร์  พล.ต. ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร  พล.ต. ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร  -  พล.ต. ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร - - -
 สถานที่
อาคารเวชศาสตร์นิวเคลียร์
             
Mammogram   พ.ต.หญิง นันท์วิภา จินดามพร  -  พ.ต.หญิง นันท์วิภา จินดามพร  -  พ.อ.หญิง อนงค์รัตน์ เกาะสมบัตร -  -
 สถานที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น2
     พ.ต.หญิง ธมนชนก นิยมการ        

ตารางแพทย์ออกตรวจการแพทย์ผสมผสาน (ฝังเข็ม)

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  ตึก 8 ชั้น ชั้น 8
หน่วยการแพทย์ผสมผสาน (นัดตรวจล่วงหน้า และถ้า Case ใหม่ให้โทรแจ้งก่อนส่งผู้ป่วย)

 
จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์  -  
     
วันอังคาร พ.อ.(พ) จรัสพงศ์ เกษมมงคล  
     
วันพุธ พ.อ.(พ) จรัสพงศ์ เกษมมงคล  
  พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ  
     
วันพฤหัสบดี  -  
     
วันศกร์ พ.อ.(พ) จรัสพงศ์ เกษมมงคล  
     
วันเสาร์   พ.อ.(พ) จรัสพงศ์ เกษมมงคล 
    พล.ท.หญิง พรรณบุปผา ชูวิเชียร
(ห้องตรวจพัชร ชั้น 1)
     
วันอาทิตย์   -
     

ตารางแพทย์ออกตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม


เวลาแพทย์ออกตรวจ
วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่  ตึกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 6

 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
โสต ศอ นาสิกกรรม  พล.ท. ประสิทธิ์ มหากิจ
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1,3)
 พ.อ.(พ) ปิยลาภ วสุวัต  พ.อ.(พ) ไพรัช มีลาภ  พ.อ.หญิง(พ) สายสุรีย์ นิวาตวงศ์  พ.อ.(พ) ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร  พล.ท. กรีฑา ม่วงทอง   พ.ท. อนิสงส์ ปิลกศิริ
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,4)
   พล.ต. รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์  พ.ท. อนิสงส์ ปิลกศิริ  พ.อ. ธนิต เฉลิมวัฒนชัย  พ.ท. อนิสงส์ ปิลกศิริ  พ.อ.หญิง(พ) ญาณิศา โมกขมรรคกุล  พ.อ.(พ) ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร  ร.ต.หญิง ภัสสร วรหาญ
(ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1,3,5)
   พ.อ.หญิง อุศนา พรมโยธิน  พ.ต. จักรกฤษฎิ จันทวานิช  ร.อ. พลช ห้องทองแดง  พ.ท. พนา กล่ำคำ  ร.อ.หญิง ปุณยาพร พันธุ์โกศล  พ.ท.หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม  
   ร.ต.หญิง ภัสสร วรหาญ          พ.ต. จักรกฤษฎิ จันทวานิช  
               
ตรวจการได้ยิน  พ.ต. โยธิน รอดทอง  -  -  -  ร.ต.หญิง นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล  พล.ต. พงษ์เทพ การชุมพล  
   ร.ต.หญิง นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล          ร.ต.หญิง นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล  
               
ตรวจการฝึกพูด            ร.ต.หญิง ปาลิตา แย้มสรวล  
               
ในวันเสาร์ แผนกเวชระเบียนและสถิติ เปิดทำการ 06.30 น.
ข้อปฏิบัติ กรณีมีบัตรนัด : 

กรุณาขึ้นสิทธิ์ และออกสิทธิ์ ทุกสิทธิ์การรักษา ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 ก่อนทุกครั้ง
ข้อปฏิบัติ กรณีไม่ได้นัด : 
กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษนอกเวลา
กรณีตรวจสุขภาพและขอใบรับรองแพทย์
เพื่อนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ กรุณาใช้บริการโรงพยาบาลฯในเวลาราชการ เพื่อ
ความสะดวกขอท่านกรุณาติดต่อก่อนเวลาคลินิกปิดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
สิทธิ 30 บาท และสิทธิประกันสังคม ไม่สามารถใช่สิทธิได้ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ค่าบริการ :
ค่าบริการพิเศษ 300 - 500 บาท ไม่รวมค่าหัตถการ / ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่ายาและเวชภวัณฑ์ใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ ยกเว้น ค่าบริการพิเศษ-ค่าหุตถการพิเศษ
Image
Image
ใบเขียนประวัติผู้ป่วย (บัตรใหม่)

เอกสารใบนี้คือกรณีที่ผู้ที่เข้ามารักษาเป็นคนไข้ใหม่และยังไม่มีประวัติกับทางโรงพยาบาลแนะนำให้คนไข้ไปหยิบเอกสารตามภาพที่จุดลงทะเบียนเพื่อเขียนเอกสารและรับบัตรคิวเพื่อรอทำประวัติคนไข้กับโรงพยาบาล

สำหรับผู้ป่วยเก่าที่ไม่มีบัตรนัด

เอกสารใบนี้คือกรณีที่คนเป็นคนไข้เก่าของโรงพยาบาลอยู่และแต่ลืมใบนัดมาหรือทำใบนัดหายให้คนไข้มาเขียนเอกสารใบนี้ กรณีที่คนไข้จะมาเขียนเอกสารใบนี้ คือ

1. กรณีคนไข้ลืมใบนัดหรือทำใบนัดหาย

2. กรณีที่คนไข้ที่มีบัตรแล้วต้องการ วอกอิน เข้าที่โรงพยาบาลก็ให้เขียนเอกสารอันนี้ได้เลย

3. กรณีที่ตัวคนไข้เองไม่สามารถมาพบแพทย์ตามนัดได้แต่คนไข้ให้ญาติมารับยาแทน ให้ญาติคนไข้มาเขียนเอกสารนี้ได้เลยครับ โดยระบุว่า ขอรับยาแบบไม่พบแพทย์